Peppengouw 91, Almere
+31 6 21849388
info@heart-to-heal.nl

Algemene voorwaarden

 1. Algemene voorwaarden van Heart-to-Heal

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Heart-to-Heal en een cliënt waarop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanning Heart-to-Heal

Heart-to-Heal zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Heart-to-Heal  zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur, voorafgaande aan de afspraak aan Heart-to-Heal  melden. Dit mag ook via e-mail of WhatsApp! Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Heart-to-Heal  het honorarium voor de behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Heart-to-Heal de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aan komen kan Heart-to-Heal de afspraak annuleren en 50% van het gehele afgesproken honorarium berekenen. Heart-to-Heal moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur, voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Behandelingen worden alleen op afspraak verzorgd. Zonder afspraak bij de praktijk verschijnen heeft geen zin.

4. Betaling

Heart-to-Heal bespreekt alle prijzen van behandelingen en producten voordat client gebruik gaat maken van de diensten. in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling te voldoen in contanten of via overmaking via bank. In de praktijk is geen pin mogelijk.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Heart-to-Heal vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Heart-to-Heal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Heart-to-Heal neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Heart-to-Heal behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Heart-to-Heal zal gegevens van cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

Heart-to-Heal is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Heart-to-Heal verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Heart-to-Heal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de medewerk(st)er is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Heart-to-Heal is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Beschadiging & diefstal

Heart-to-Heal heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Heart-to-Heal meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling moet deze zo spoedig mogelijk, gemeld worden aan de eigenaar van Heart-to-Heal, contactpersoon Kim van Lier Indien mogelijk zullen we samen zoeken naar een oplossing.

10. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaardbare normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Heart-to-Heal het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen. De behandeling is eenzijdig. U bent de ontvanger. Medewerk(st)er Kim van Lieris de gever.

11. Recht

Op elke overeenkomst tussen Heart-to-Healen de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Algemene Voorwaarden

 • Voor aanvang van de eerste behandeling wordt altijd een intakegesprek gehouden met betrekking tot de gezondheid en het medische verleden van de cliënt.
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling gestaakt worden en kan cliënt worden doorverwezen naar een arts.
 • Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra de behandelend arts hierin toestemt.
 • Is de cliënt reeds onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, dan kan aan de desbetreffende arts, therapeut of specialist, gevraagd worden of een Reiki behandeling gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist e.d. dient cliënt voor aanvang van de Reiki behandeling mede te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
 • Alle persoonlijke en medische gegevens worden zonder de schriftelijke toestemming van cliënt nooit aan derden verstrekt.
 • Heart-to-Heal is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen en ongevallen in en rondom het gebouw van de behandelruimte.
 • Heart-to-Heal is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Heart-to-Heal behoudt zich het recht om cliënten te weigeren zonder opgaaf van reden.
 • Hygiëne staat binnen Heart-to-Heal hoog aangeschreven. Heart-to-Heal verwacht van haar cliënten dat zij hier eveneens voor zorg dragen.
 • Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn in de behandelruimte.
 • De cliënt dient tijdig aanwezig te zijn op de overeengekomen locatie en tijdstip.
 • Betaling van behandelingen- workshops- evenementen of andere producten geschied uitsluitend contant of in overleg via bank betaling.
 • Annulering van een behandelingsafspraak is tot 24 uur voor aanvang mogelijk. Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren of bij niet verschijnen, wordt verschuldigde tarief in rekening gebracht.

Iedereen die gebruik maakt van de behandelingen bij Heart-to-Heal verklaart akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

Onze behandelingen en heling technieken vormen een holistische therapie en is daarom een toevoeging aan, maar géén vervanging van welke geneeskundige behandeling dan ook door een (huis)arts.

Ik adviseer dan ook altijd bij klachten eerst uw (huis)arts te consulteren, alvorens zich tot mijn praktijk te richten.

Ik schrijf geen medicijnen voor en stel geen medische diagnoses. Wederom dient u zich hiervoor aan uw (huis)arts te wenden. 

Open chat
Hey, kan ik je helpen?
Hey!👋
Kan ik je ergens mee helpen?